صفحه اول روزنامه های سیاسی ،اجتماعی
و اقتصادی و ورزشی سراسری و روزنامه های استانها همه روزه در ارومیه تبلیغ

روزنامه ها بعد از تعطیلات نوروزی و از 15م فروردین 1398 در این بخش قرار خواهند گرفت